Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy

„Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.”

ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert - 10.06.2020

odpowoedx na zapytania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn:

Ochrona i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.”

(znak sprawy P/01/2020)

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota   Adres Zamawiającego: 02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37B

 

  1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp.
  2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią ogłoszenia i zgodnie z nią złożyć ofertę.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  4. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
  5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie
  7. dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania w tym załączniki do niniejszego ogłoszenia: I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości zamówienia.

http://www.osirochota.waw.pl

Kod CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 98341140-8 usługi dozorowania

 1. Przedmiot zamówienia

Ochrona i zabezpieczenie obiektów Hali Sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37 b oraz pływalni przy ul. Rokosowskiej 10 i ul. Usypiskowej 18 w Warszawie wraz z przyległymi terenami, w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Przedmiot zamówienia został określony w Załączniku nr 1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

2. Warunki realizacji zamówienia 

2.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zakres usługi, obowiązki wykonawcy oraz wymagania dotyczące czynności pracowników ochrony zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2. Do wykonywania usługi objętej umową Wykonawca będzie używał narzędzia, sprzęt i materiały własne.

2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową obowiązki z należytą starannością, terminowo oraz fachowo.

2.4. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy możliwość zmiany:

– ilości roboczogodzin pracowników,

– obsady pracowników ochrony,

2.5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy możliwość wycofania z realizacji części zamówienia bądź rozszerzenia usługi w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania obiektów OSiR.

2.6. Wprowadzane przez Zamawiającego zmiany będą dokonywane z wyprzedzeniem co najmniej 2-tygodniowym, a rozliczenie będzie następowało po faktycznie skalkulowanych i uzgodnionych przez strony kosztach na podstawie cen wskazanych w ofercie.

2.7. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się: z terenem przyszłych robót i jego otoczeniem.

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.2. spełniają warunki udziału.
 2. 1.1. nie podlegają wykluczeniu,
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych..
 2. Na potwierdzenie spełniania warunku, posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do wykonywania działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz konwoju.
 3. Na potwierdzenie spełniania warunku, posiadania doświadczenia w prowadzeniu określonej działalności zawodowej, Wykonawca udokumentuje, iż w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi, każda wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej i o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto każda;
 4. Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

 

 • Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

 

5.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi złożyć koncesję MSW i A  na prowadzenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

 

5.2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania doświadczenia w prowadzeniu określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych usług. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia

 

5.3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

– w załączeniu wzór oświadczenia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),

 

 • W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo.III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

 1.  

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

 

                       Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa

Znak Sprawy: P/01/2020

 

e-mail osir@osirochota.waw.pl

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia i formalno – prawnych jest: p. Grzegorz Walkiewicz

 

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień.
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.
 3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

 

 1. Termin związania ofertą, wadium.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
  1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
  2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami Ogłoszenia.Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
  3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń, o którym mowa w pkt II.5, lub złożone oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zamówienie nie zostanie udzielone.
  4. Kopie dokumentów (każda strona dokumentu) winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 2.
  5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zamówienie nie zostanie udzielone.
  6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  7. Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 1054, z późn. zm.).
  8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
 • Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:           8. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

 1. IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego przy ul. Rokosowskiej 10 w sali konferencyjnej Ośrodka.
 3.  
 4. Oferty należy składać do dnia 10.06.2020 r. do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Rokosowskiej 10 w sekretariacie Ośrodka pok. 208. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
 5.  
 6. Nie otwierać przed godz. 12.15 w dniu 10.06.2020 r.
 7. oferta na: „Ochronę i zabezpieczenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.”
  1. Wykonawca na formularzu oferty sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia, określi cenę brutto za wykonywanie przedmiotu zamówienia. 3. Cenę brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.Oferty oceniane będą w 3 etapach:   Cena – waga kryterium – 100%W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:gdzie:Cmin – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
  2. III etap: aukcja elektroniczna
  3. Coferty – oznacza cenę badanej oferty,
  4. C – oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
  5. – dla kryterium „cena”, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 100 pkt,
  6. Kryteria oceny ofert:
  7. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
  8. W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
  9.             I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
  10.  
  11.  
  12. 2. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Ceny w formularzu należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:

– być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM

– posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy

– posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą

– posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128 kb/s.

 1. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
 3. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ.
 4. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji wiążąca jest ocena dokonana w II etapie.
 5. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od daty upływu terminu składania ofert.
 7. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

 

 

 1. Informacje dodatkowe – okoliczności wykluczenia Wykonawcy, informacja      o poprawianiu omyłek, okoliczności odrzucenia oferty.

 

 1. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunku udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4.      c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 5. a) treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia ;

XII.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po        wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

XIII. Zmiany zawartej umowy.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie łącznego maksymalnego wynagrodzenia, zmian cen jednostkowych brutto lub zmiany godzin odbioru przesyłek tylko w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  1. w przypadku zmiany wartości podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulega wynagrodzenie netto bez możliwości zmiany wynagrodzenia brutto);
  2. w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej Umowy;
  3. w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jeśli taka zmiana leży w interesie publicznym;
  4. w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę opustów cen w zamian za spełnienie przez Zamawiającego określonych warunków.

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1    Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3     Formularz oferty

Załącznik nr 4    Projekt umowy

Załącznik nr 5     Wykaz wykonanych usług

 

Nr sprawy: P/01/2020                                                                                               Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Ochrona i zabezpieczenie obiektów Hali Sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37 b, pływalni przy ul. Usypiskowej 18 i Rokosowskiej 10w Warszawie wraz z przyległymi terenami.

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1.1 Usługę ochrony fizycznej mienia i osób w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy          w Dzielnicy Ochota w Warszawie przy:

1) ul. Nowowiejskiej 37 B

2) ul. Rokosowskiej 10

3) ul. Usypiskowej 18

 

Szczegółowy zakres ochrony

1.2 W zakres obowiązków wykonawcy dotyczących ochrony i zabezpieczenia obiektów wchodzi w szczególności:

 

 1. a) Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania systemu łączności bezprzewodowej w swoim Centrum Dyspozytorskim umożliwiającego kontakt z załogami interwencyjnymi, dostosowanego do istniejącego systemu zabezpieczeń i telewizji przemysłowej oraz wykonania czynności w zakresie ochrony fizycznej obiektów wymienionych w pkt. 1.3 i 1.5., nadzorowania urządzeń CCTV (systemu monitoringu wizyjnego), sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym planu ochrony obiektów wymienionych w pkt. 1.1., prowadzenia dokumentacji w postaci raportów z pełnionych dyżurów, inicjowania akcji interwencyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 1997r Nr 114, poz. 740 z póź. zm.) oraz wykonywania czynności wynikających z tej ustawy.
 2. b) Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania na własny koszt, w miejscu wskazanym przez Zmawiającego, radiolinii napadowej wraz z 6 pilotami napadowymi do dyspozycji Zamawiającego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Osoby nadzorujące pracę pracowników ochrony oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zobligowane są do posiadania licencji pracownika ochrony.

 

 • Obiekt przy ul. Nowowiejskiej 37B – zakres obowiązków Wykonawcy: w weekendy: od piątku od godziny 22:00 do poniedziałku do godziny 06:00, oraz dni: 11.11, 24-27.12 po 24h.c) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie obiektu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,e) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym ochroną, zatrzymywanie osób ujętych na kradzieży lub zachowujących się w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastującym mienie (do czasu przybycia odpowiednich służb porządkowych tj. straży miejskiej lub policji) i natychmiastowe powiadamianie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka,g) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego co 90 minut, i) prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń w Ośrodku osobom uprawnionym,k) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe powiadomienie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem,m) okresowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych, –   jednolite umundurowanie służbowe / czyste i wyprasowane /-   środki łączności bezprzewodowejSzacowany czas trwania usługi na obiekcie przy ul. Nowowiejskiej 37B to: 2352 godziny

 

   1.  
   2. –   identyfikator imienny
   3. pracownik ochrony będzie wyposażony w :
   4. n) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie obiektu i w jego otoczeniu, w tym zgłaszanie jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń mienia.
   5. l) włączanie i wyłączanie oświetlenia budynku oraz chronionego obszaru, po zakończeniu zajęć odbywających się na terenie obiektu lub w czasie gdy jest to wymagane przez warunki zewnętrzne,
   6. j) wspomaganie pracowników ochrony poprzez przyjazdy załóg interwencyjnych/patrolowych,                      w przypadku interwencji w czasie nie przekraczającym 15 minut od wezwania,
   7. h) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu zainstalowanej na terenie obiektu oraz informowanie Zamawiającego o wadach w jej funkcjonowaniu,
   8. f) udzielanie informacji osobom korzystającym z usług dostępnych na terenie hali sportowej
   9. d) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osobom nie posiadających uprawnień do wstępu na teren obiektu,
   10. b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu
   11. w dni powszednie od 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 22:00 do 06:00
   12. a) ochrona fizyczna prowadzona
 • Obiekt przy ul. Rokosowskiej – zakres obowiązków Wykonawcy:a) ochrona fizyczna prowadzona 27.XII.202029.XII.2020Kiedy to usługa ochrony będzie świadczona w godz. 8.00 – 20.00.c) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie obiektu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,e) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym ochroną, zatrzymywanie osób ujętych na kradzieży lub zachowujących się w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastującym mienie (do czasu przybycia odpowiednich służb porządkowych tj. straży miejskiej lub policji) i natychmiastowe powiadamianie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka,g) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego co 90 minut, i) prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń w Ośrodku osobom uprawnionym,k) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe powiadomienie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem,m) okresowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych,o)   monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych Ośrodka (antynapad) drogą radiową, r) podejmowane interwencje mają zmierzać do udaremnienia szkody w mieniu Zamawiającego oraz udaremnieniu przypadkom zakłócania porządku publicznego,t)   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania obowiązków innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunku. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji obowiązków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na cały okres wykonania zamówienia.pracownik ochrony będzie wyposażony w :-   identyfikator imienny  

 

   1. Szacowany czas trwania usługi na obiekcie przy ul. Rokosowskiej 10 to: 194 godziny
   2. –   środki łączności bezprzewodowej
   3. –   jednolite umundurowanie służbowe / czyste i wyprasowane /
   4. s) monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym, a interwencje wskazane w pkt. 1.4. b) podjęte w czasie 15 minut,
   5. p) podejmowanie interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania z lokalnego systemu alarmowego,
   6. n) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie obiektu i w jego otoczeniu.
   7. l) włączanie i wyłączanie oświetlenia budynku oraz chronionego obszaru, po zakończeniu zajęć odbywających się na terenie obiektu lub w czasie gdy jest to wymagane przez warunki zewnętrzne,
   8. j) wspomaganie pracowników ochrony poprzez przyjazdy załóg interwencyjnych/patrolowych, w przypadku interwencji w czasie nie przekraczającym 15 minut od wezwania,
   9. h) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu zainstalowanej na terenie obiektu oraz informowanie Zamawiającego o wadach w jej funkcjonowaniu,
   10. f) udzielanie informacji osobom korzystającym z usług dostępnych na terenie pływalni
   11. d) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osobom nie posiadających uprawnień do wstępu na teren obiektu,
   12. b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu
   13. 30.XII.2020
   14. 28.XII.2020
   15. w dni powszednie w godz. 16.00 – 20.00, w weekendy w godz. 10.00 – 21.00 z wyłączeniem następujących dni:  24.XII 2020 i  31.XII.2020 kiedy to usługa ochrony będzie świadczona w godz. 8.00 – 14.00 oraz  w dni
 • Obiekt przy ul. Usypiskowej – zakres obowiązków Wykonawcy:b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektud) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osobom nie posiadających uprawnień do wstępu na teren obiektu,f)   udzielanie informacji osobom korzystającym z usług dostępnych na terenie pływalnih) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu zainstalowanej na terenie obiektu oraz informowanie Zamawiającego o wadach w jej funkcjonowaniu,j) wspomaganie pracowników ochrony poprzez przyjazdy załóg interwencyjnych/patrolowych,                      w przypadku interwencji w czasie nie przekraczającym 15 minut od wezwania,l) włączanie i wyłączanie oświetlenia budynku oraz chronionego obszaru, po zakończeniu zajęć odbywających się na terenie obiektu lub w czasie gdy jest to wymagane przez warunki zewnętrzne,n) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie obiektu i w jego otoczeniu.1.5.1. Obsada i czas pełnienia służby : 

 

  1.  
  2. m) okresowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych,
  3. k) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe powiadomienie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem,
  4. i) prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń w Ośrodku osobom uprawnionym,
  5. g) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego co 90 minut wraz z rejestracją tego poprzez urządzenie kontrolne zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu,
  6. e) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym ochroną, zatrzymywanie osób ujętych na kradzieży lub zachowujących się w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastującym mienie ( do czasu przybycia odpowiednich służb ) i natychmiastowe powiadamianie policji lub odpowiedzialnego pracownika Ośrodka,
  7. c) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie obiektu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
  8. a) ochrona fizyczna prowadzona całodobowo,

1 pracownik ochrony przez 24 godziny na dobę

pracownik ochrony będzie wyposażony w :

– jednolite umundurowanie służbowe /czyste i wyprasowane/

– identyfikator imienny

– środki łączności

Szacowany czas trwania usługi na obiekcie przy ul. Usypiskowa 18 to: 4416 godzin

 

1.6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego i osób korzystających z usług dostępnych na terenie obiektów wchodzących w skład zamówienia, powstałe            w wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania usług z zakresu ochrony osób                          i zabezpieczenia mienia określonych umową z Zamawiającym i odpowiednimi przepisami.

1.7. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad pracownikami desygnowanymi do ochrony obiektów wchodzących w skład zamówienia; każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie dyscypliny przez pracownika ochrony (tj. w szczególności pełnienie dyżuru przez czas dłuższy niż 24 godziny na dobę, spanie podczas pełnienia dyżuru lub pełnienie go w stanie nietrzeźwości, spożywanie alkoholu na terenie chronionego obiektu oraz niepodjęcie interwencji  w ustalonym czasie) skutkować będzie obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy wymienionego w umowie o 10% wartości tego wynagrodzenia. W sytuacji nieobsadzenia posterunku ochrony z winy Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z SIWZ, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu i zakresu na który przypada nienależyte wykonanie usługi.

1.8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt telefon komórkowy dla swoich pracowników na każdym obiekcie.

Nr sprawy P/01/2020                                                           Załącznik Nr 4

 

 

 

Projekt umowy NR………….2019

 

zawarta w Warszawie w dniu …………………..pomiędzy:

Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowane przez Pana Jacka Kubaczyka – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ……………

zwanym w dalej „Zamawiającym”,

a………………………………………………………….. z siedzibą w ……………….., NIP…………..,

REGON ………………., wpisaną do ………………………………………….. pod numerem

reprezentowaną przez:

1……………………………………………………

2……………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu przewidzianym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

 

 • 1.

PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1.1 Usługę ochrony fizycznej mienia i osób w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy          w Dzielnicy Ochota w Warszawie przy:

1) ul. Nowowiejskiej 37 B

2) ul. Rokosowskiej 10

3) ul. Usypiskowej 18

 

Szczegółowy zakres ochrony

1.2 W zakres obowiązków wykonawcy dotyczących ochrony i zabezpieczenia obiektów wchodzi w szczególności:

 

 1. a) Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania systemu łączności bezprzewodowej w swoim Centrum Dyspozytorskim umożliwiającego kontakt z załogami interwencyjnymi, dostosowanego do istniejącego systemu zabezpieczeń i telewizji przemysłowej oraz wykonania czynności w zakresie ochrony fizycznej obiektów wymienionych w pkt. 1.3 i 1.5., nadzorowania urządzeń CCTV (systemu monitoringu wizyjnego), sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym planu ochrony obiektów wymienionych w pkt. 1.1., prowadzenia dokumentacji w postaci raportów z pełnionych dyżurów, inicjowania akcji interwencyjnych, zgodnie                z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 1997r Nr 114, poz. 740 z póź. zm.) oraz wykonywania czynności wynikających z tej ustawy.
 2. b) Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania na własny koszt, w miejscu wskazanym przez Zmawiającego, radiolinii napadowej wraz z pięcioma pilotami napadowymi do dyspozycji Zamawiającego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Osoby nadzorujące pracę pracowników ochrony oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zobligowane są do posiadania licencji pracownika ochrony.

 

 • Obiekt przy ul. Nowowiejskiej 37B – zakres obowiązków Wykonawcy: w weekendy: od piątku od godziny 22:00 do poniedziałku do godziny 06:00, oraz dni: 11.11, 24-27.12 po 24 h.c) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie obiektu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,e) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym ochroną, zatrzymywanie osób ujętych na kradzieży lub zachowujących się w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastującym mienie (do czasu przybycia odpowiednich służb porządkowych tj. straży miejskiej lub policji) i natychmiastowe powiadamianie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka,g) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego co 90 minut, i) prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń w Ośrodku osobom uprawnionym,k) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe powiadomienie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem,m) okresowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych, –   jednolite umundurowanie służbowe / czyste i wyprasowane /-   środki łączności bezprzewodowejSzacowany czas trwania usługi na obiekcie przy ul. Nowowiejskiej 37B to: 2352 godziny

 

   1.  
   2. –   identyfikator imienny
   3. pracownik ochrony będzie wyposażony w :
   4. n) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie obiektu i w jego otoczeniu, w tym zgłaszanie jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń mienia.
   5. l) włączanie i wyłączanie oświetlenia budynku oraz chronionego obszaru, po zakończeniu zajęć odbywających się na terenie obiektu lub w czasie gdy jest to wymagane przez warunki zewnętrzne,
   6. j) wspomaganie pracowników ochrony poprzez przyjazdy załóg interwencyjnych/patrolowych,                      w przypadku interwencji w czasie nie przekraczającym 15 minut od wezwania,
   7. h) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu zainstalowanej na terenie obiektu oraz informowanie Zamawiającego o wadach w jej funkcjonowaniu,
   8. f) udzielanie informacji osobom korzystającym z usług dostępnych na terenie hali sportowej
   9. d) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osobom nie posiadających uprawnień do wstępu na teren obiektu,
   10. b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu
   11. w dni powszednie od 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 22:00 do 06:00
   12. a) ochrona fizyczna prowadzona
 • Obiekt przy ul. Rokosowskiej – zakres obowiązków Wykonawcy:a) ochrona fizyczna prowadzona 27.XII.202029.XII.2020Kiedy to usługa ochrony będzie świadczona w godz. 8.00 – 20.00.c) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie obiektu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,e) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym ochroną, zatrzymywanie osób ujętych na kradzieży lub zachowujących się w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastującym mienie (do czasu przybycia odpowiednich służb porządkowych tj. straży miejskiej lub policji) i natychmiastowe powiadamianie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka,g) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego co 90 minut, i) prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń w Ośrodku osobom uprawnionym,k) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe powiadomienie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem,m) okresowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych,o)   monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych Ośrodka (antynapad) drogą radiową, r) podejmowane interwencje mają zmierzać do udaremnienia szkody w mieniu Zamawiającego oraz udaremnieniu przypadkom zakłócania porządku publicznego,t)   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania obowiązków innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunku. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji obowiązków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na cały okres wykonania zamówienia.pracownik ochrony będzie wyposażony w :-   identyfikator imienny  

 

   1. Szacowany czas trwania usługi na obiekcie przy ul. Rokosowskiej 10 to: 194 godziny
   2. –   środki łączności bezprzewodowej
   3. –   jednolite umundurowanie służbowe / czyste i wyprasowane /
   4. s) monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym, a interwencje wskazane w pkt. 1.4. b) podjęte w czasie 15 minut,
   5. p) podejmowanie interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania z lokalnego systemu alarmowego,
   6. n) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie obiektu i w jego otoczeniu.
   7. l) włączanie i wyłączanie oświetlenia budynku oraz chronionego obszaru, po zakończeniu zajęć odbywających się na terenie obiektu lub w czasie gdy jest to wymagane przez warunki zewnętrzne,
   8. j) wspomaganie pracowników ochrony poprzez przyjazdy załóg interwencyjnych/patrolowych, w przypadku interwencji w czasie nie przekraczającym 15 minut od wezwania,
   9. h) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu zainstalowanej na terenie obiektu oraz informowanie Zamawiającego o wadach w jej funkcjonowaniu,
   10. f) udzielanie informacji osobom korzystającym z usług dostępnych na terenie pływalni
   11. d) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osobom nie posiadających uprawnień do wstępu na teren obiektu,
   12. b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu
   13. 30.XII.2020
   14. 28.XII.2020
   15. w dni powszednie w godz. 16.00 – 20.00, w weekendy w godz. 10.00 – 21.00 z wyłączeniem następujących dni:  24.XII 2020 i  31.XII.2020 kiedy to usługa ochrony będzie świadczona w godz. 8.00 – 14.00 oraz  w dni
 • Obiekt przy ul. Usypiskowej – zakres obowiązków Wykonawcy:b) zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mienia, życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektud) uniemożliwianie wstępu na teren Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osobom nie posiadających uprawnień do wstępu na teren obiektu,f)   udzielanie informacji osobom korzystającym z usług dostępnych na terenie pływalnih) nadzorowanie i obsługa instalacji alarmowej i monitoringu zainstalowanej na terenie obiektu oraz informowanie Zamawiającego o wadach w jej funkcjonowaniu,j) wspomaganie pracowników ochrony poprzez przyjazdy załóg interwencyjnych/patrolowych,                      w przypadku interwencji w czasie nie przekraczającym 15 minut od wezwania,l) włączanie i wyłączanie oświetlenia budynku oraz chronionego obszaru, po zakończeniu zajęć odbywających się na terenie obiektu lub w czasie gdy jest to wymagane przez warunki zewnętrzne,n) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie utrzymania ładu i porządku na terenie obiektu i w jego otoczeniu.1.5.1. Obsada i czas pełnienia służby : 

 

  1.  
  2. m) okresowe zabezpieczanie imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych,
  3. k) w razie wystąpienia awarii związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych Ośrodka lub innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka, natychmiastowe powiadomienie odpowiedzialnego pracownika Ośrodka oraz podjęcie niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem,
  4. i) prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń w Ośrodku osobom uprawnionym,
  5. g) patrolowanie obiektu oraz terenu przyległego co 90 minut wraz z rejestracją tego poprzez urządzenie kontrolne zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu,
  6. e) przeciwdziałanie wszelkim próbom zakłócenia porządku i kradzieży na terenie objętym ochroną, zatrzymywanie osób ujętych na kradzieży lub zachowujących się w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka lub dewastującym mienie ( do czasu przybycia odpowiednich służb ) i natychmiastowe powiadamianie policji lub odpowiedzialnego pracownika Ośrodka,
  7. c) kontrolowanie ruchu osobowo – towarowego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie obiektu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
  8. a) ochrona fizyczna prowadzona całodobowo,

1 pracownik ochrony przez 24 godziny na dobę

pracownik ochrony będzie wyposażony w :

– jednolite umundurowanie służbowe /czyste i wyprasowane/

– identyfikator imienny

– środki łączności

Szacowany czas trwania usługi na obiekcie przy ul. Usypiskowa 18 to: 4416 godzin

 

1.6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność prawną i finansową za szkody Zamawiającego i osób korzystających z usług dostępnych na terenie obiektów wchodzących w skład zamówienia, powstałe            w wyniku nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania usług z zakresu ochrony osób                          i zabezpieczenia mienia określonych umową z Zamawiającym i odpowiednimi przepisami.

1.7. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad pracownikami desygnowanymi do ochrony obiektów wchodzących w skład zamówienia; każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie dyscypliny przez pracownika ochrony (tj. w szczególności pełnienie dyżuru przez czas dłuższy niż 24 godziny na dobę, spanie podczas pełnienia dyżuru lub pełnienie go w stanie nietrzeźwości, spożywanie alkoholu na terenie chronionego obiektu oraz niepodjęcie interwencji            w ustalonym czasie) skutkować będzie obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy wymienionego w umowie o 10% wartości tego wynagrodzenia. W sytuacji nieobsadzenia posterunku ochrony z winy Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z SIWZ, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu i zakresu na który przypada nienależyte wykonanie usługi.

1.8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt telefon komórkowy dla swoich pracowników na każdym obiekcie.

 1. Strony zobowiązują się do dochowania należytej staranności w wykonaniu zobowiązań wzajemnych.
 2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest………………………………….

a ze strony Wykonawcy …………………………………….

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy mogą zostać zmienione na piśmie za zgodą obu stron.

 

 

 • 2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Strony ustalają okres realizacji umowy : od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 • 3.

WYNAGRODZENIE

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  wynagrodzenie Zleceniobiorcy  za przedmiot Umowy zgodnie z Ofertą, tj. kwotę nie większą niż …………………….. brutto za cały okres umowy

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie stanowiła suma:

iloczynu liczby godzin świadczenia usług przez Wykonawcę pomnożonej przez stawkę godzinową w kwocie ………………………………………………. złotych (w tym VAT) słownie……………………………………………….

 

 

 • 4.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w następujący sposób:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę za okres 1 miesiąca kalendarzowego na podstawie zestawienia liczby godzin świadczonych usług przygotowanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za usługę w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury na rachunek Wykonawcy przedstawiony w fakturze.

 1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego, a sporządzony przez wykonawcę protokół, potwierdzający prawidłowość wykonanej pracy. Suma faktur za cały okres umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 3 umowy.
 2. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późniejszymi zmianami) Miasto st. Warszawa oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.§ 5.1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy imienny wykaz pracowników odpowiedzialnych z ramienia OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota za sprawy bezpieczeństwa , administracyjne, techniczne, z ich numerami telefonów, które mają prawo wydania dyspozycji Wykonawcy lub podjęcia decyzji w sprawach jej wymagających.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, powstałe z jego winy lub z przyczyn leżących po jego stronie.
 3. 4. Wykonawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego a powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi winy.
 4. 2. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do pracy osób, które w jego ocenie nie dają gwarancji prawidłowego wykonania dozoru. O fakcie niedopuszczenia do pracy Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W sytuacji nieobsadzenia posterunku ochrony z winy Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu i zakresu nienależytego wykonania usługi.
 5. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE.
 6.  
 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej deliktowej i kontraktowej w zakresie OC na kwotę minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia i utrzymywania w/w ubezpieczenia na okres trwania umowy.
 2. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia drugiej strony o: zmianie osób reprezentujących strony, a Wykonawca dodatkowo o: zmianie siedziby, ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowania układowego, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji.
 3. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca może powierzyć zobowiązania z niej wynikających innemu podmiotowi w zakresie załóg interwencyjnych/patrolowych.
 4. Każda ze stron zobowiązana jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 • 6.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości ………………… zł brutto w formie …………….
 2. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
 3. 3. Zabezpieczenie gwarantujące wykonanie zgodnie z umową usługi, zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po ostatecznym rozliczeniu wykonawcy.

 

 • 7.

KARY UMOWNE

 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych.
 2. a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości     10 % wartości ceny ofertowej brutto.
 3. b) w przypadku każdego stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia dyscypliny przez pracownika ochrony (tj. w szczególności pełnienie dyżuru przez czas dłuższy niż 24 godziny na dobę, nieuzasadnione nie meldowanie się o czasie na punktach kontrolnych, spanie podczas pełnienia dyżuru lub stwierdzone pełnienie go w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub spożywanie alkoholu na terenie chronionego obiektu) skutkować będzie obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia wykonawcy wymienionego w umowie o 10% wartości tego wynagrodzenia.
 4. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego kary umowne .
 5. Za opóźnienie terminu płatności z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
 • 8.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Właściwym dla rozstrzygnięcia spraw spornych będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

 

 • 9.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień.
 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy należeć się będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

 

 

 • 10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2019 poz. 1429).
   2. W związku z nawiązaną współpracą, informujemy, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Nowowiejska 37B, 02-010 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora.
   3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres: dane.osobowe@osirochota.waw.pl, bądź w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny wskazany w umowie.
   4. Wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych – w określonych sytuacjach. Jeżeli Wykonawca uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
   6. Podanie przez Wykonawcę danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
   7. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Najemca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny).
   8. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi takie jak: dostarczanie przesyłek kurierskich, poczty i hosting.
   9. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
   10. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO dla których Administratorem Danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul. Nowowiejska 37B, 02-010 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora.§ 11.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. Wykonawca oświadcza, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej.
   11. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
   12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   13.  
 1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, których administratorem danych jest Dyrektor OSiR Ochota, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych OSiR Ochota.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

 

Załączniki:

Oferta Wykonawcy

Polisa ubezpieczeniowa

 

STR. 15

STR. 17

STR.16

STR.18

STR.19

STR.20

STR.31