REGULAMIN OBIEKTU PŁYWALNI OSIR OCHOTA

REGULAMIN OBIEKTU PŁYWALNI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST.WARSZAWY W DZ. OCHOTA

 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 1. 1.   Administratorem obiektu przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie zwanego dalej Ośrodkiem, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w dz. Ochota, z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 37b w Warszawie.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej OSIR Ochota :                                www.osirochota.waw.pl
 3. Ośrodek czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.oo do 22.oo oraz w sobotę i niedzielę od 8.oo do 22.oo i proponuje klientom korzystanie z pływalni wraz z atrakcjami wodnymi, sauny i łaźni parowej, siłowni oraz z boiska a w sezonie zimowym – lodowiska.

 1. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Ośrodka należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji wodnych oraz stosować się do nich. Za zapoznanie z regulaminem i instrukcjami uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.
 2. Nieprzestrzeganie porządku publicznego, przepisów niniejszego regulaminu lub stwarzanie zagrożenia dla innych osób korzystających z obiektu i niestosowanie się do zaleceń służb porządkowych może skutkować usunięciem z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, a także zakazem korzystania z usług na niej świadczonych.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników i służb porządkowych.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
 • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia do hali pływalni żywności, napoi lub innych artykułów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych   podobnie działających
 1. Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
 2. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Ośrodka posiadają wymagane atesty i zapewniają, przy zgodnym ze stosownymi instrukcjami użytkowaniu, bezpieczne z nich korzystanie.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z innych urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy ( zasady korzystania) stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Obiekt Ośrodka jest monitorowany w sposób ciągły.
 5. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Dyrekcji.
 6. Każdy użytkownik Ośrodka ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników funkcyjnych obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu.
 7. Każda osoba zamierzająca korzystać z obiektu Ośrodka może uzyskać informację o zakresie usług świadczonych w danym czasie w obiekcie bądź występujących w tej mierze ograniczeń, zaś decyzję, co do korzystania z obiektu podejmuje na własne ryzyko.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz filmowania i fotografowania bez uprzedniego uzyskania zgody Dyrektora OSiR lub innej upoważnionej przez niego osoby.
 9. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI PŁYWALNI.
 10. Przed wejściem na teren hali pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń Ośrodka, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania zjeżdżalni i atrakcji wodnych i bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.
 11. Klienci indywidualni i w grupach zorganizowanych mają prawo wstępu na nieckę pływalni (do sauny) na podstawie wykupionego biletu (karnetu). Wykupienie biletu (karnetu) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Osoby przebywające na terenie hali pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów a także osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń ratowników lub pracowników, mogą zostać usunięte z hali pływalni bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 13. Grupy zorganizowane (pływające lub uczestniczące w zajęciach specjalistycznych) nie mogą liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę opiekującą się lub prowadzącą zajęcia. Osoba taka jest odpowiedzialna za podopiecznych przez cały czas pobytu na terenie obiektu.
 14. Opiekunowie grup zobowiązani są do przebywania w hali pływalni w klapkach, stroju   kąpielowym lub podkoszulku i krótkich spodenkach.
 15. Opiekun grupy, po wejściu do hali basenowej, zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem ze stanowiska nr 1 celem ustalenia zasad korzystania z hali basenowej przez grupę.
 16. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania mogą odbywać się tylko w obecności i pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia oraz zgodę Dyrekcji Ośrodka.
 17. Zajęcia specjalistyczne mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów odpowiedniej specjalności i ratowników, a w przypadku grup szkolnych – dodatkowo opiekunów grup szkolnych, w ilości nie mniejszej niż jeden opiekun na 15 uczestników zajęć.
 18. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w KASIE.
 19. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do posiadania:
 • czystego stroju kąpielowego zgodnego z wytycznymi umieszczonymi na piktogramach przy wejściu do obiektu (dla kobiet- jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn – elastyczne, przylegające do ciała kąpielówki lub slipki o dowolnej długości nogawek bez kieszeni i metalowych elementów,
 • czepka na głowę,
 • zmienionego na terenie pływalni obuwia typu kąpielowego, np.: klapki.
 1. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali pływalni  do skorzystania            z prysznica celem umycia całego ciała.
 3. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych (leżanki wodne i wanna z hydromasażem) należy bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania oraz stosować się do poleceń obsługi. Zaleca się korzystanie z w/w atrakcji w czasie nie dłuższym niż 30 minut.
 4. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać zasad korzystania znajdujących się przy stanowiskach startowych oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń obsługi.
 5. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • niszczenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
  • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
  • wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także środków odurzających oraz przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji,
  • wnoszenia sprzętu z elementami szklanymi w tym również szamponów w szklanych pojemnikach,
  • spożywania posiłków i żucia gumy.
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • wchodzenia na balustrady, drabinki, stanowiska ratowników, murki okalające niecki pływalni oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
  • skakania do wody z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
  • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z zasadami,
  • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali pływalni,
  • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy            w wodzie,
  • pływania w płetwach i wiosełkach ręcznych bez powiadomienia i zgody dyżurujących ratowników,
  • zanieczyszczania wody basenowej,
  • używania mydła i innych środków chemicznych w nieckach pływalni.
 1. Zabrania się korzystania z hali pływalni osobom, u których występujące oznaki zewnętrzne wskazują na:

choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.

 1. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń pływalni stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością.
 2. Dzieci przed ukończeniem 13-go roku życia mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
 4. Osoby korzystające z hali basenowej oraz sauny są zobowiązane do umieszczania                      i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek, natomiast w odniesieniu do rzeczy wartościowych – do ich oddawania na przechowanie w szafkach depozytowych.
 5. OSIR OCHOTA” zastrzega sobie prawo do wyłączenia całości lub części akwenów wodnych oraz innych obiektów na terenie Ośrodka dla potrzeb organizowanych zajęć specjalistycznych , zawodów i imprez okolicznościowych .
 6. Sposób powiadamiania o zagrożeniach: seria przerywanych gwizdków – należy natychmiast opuścić niecki basenowe!

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety pobierana jest z góry według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Czas pobytu mierzony jest elektronicznie (pływalnia, sauna) od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do chwili mijania jej przy wychodzeniu.
 3. Opłaty są zróżnicowane;

– za usługę korzystania z pływalni (za 45 min + dodatkowo za każde rozpoczęte 5 minut)

– za usługę sauna + pływalnia (za 45 min + dodatkowo za każde rozpoczęte 5 minut)

– za korzystanie z urządzeń siłowni (bez limitu czasowego)

– za korzystanie z lodowiska (bez limitu czasowego)

 1. Rozliczanie pobytu odbywa się na podstawie aktualnego cennika.
 2. Faktury za usługi świadczone przez OSiR można otrzymać w Kasie na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych w terminie zgodnym z przepisami prawa.
 3. Bilety i karnety uprawniające do korzystania z Ośrodka nabywane mogą być wyłącznie w kasie Ośrodka .
 4. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 6. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 7. „OSIR OCHOTA” nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
 8. „OSIR OCHOTA” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych w hali basenowej.
 9. Za zgubienie paska z kluczem i chipem elektronicznym użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 100 zł.
 10. „OSIR OCHOTA” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, zasad korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 11. „OSIR OCHOTA” nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez użytkownika z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
 12. Zakup biletu (karnetu) jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji dz. Ochota.
 13. Zał. 1 do regulaminu OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST.WARSZAWY W DZ. OCHOTA

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Przed wejściem do sauny zaleca się dokładne umycie całego ciała pod prysznicem a następnie wytarcie się do sucha ręcznikiem.
 2. Niewskazane jest korzystanie z sauny zaraz po jedzeniu. Minimum to jedna godzina od spożycia posiłku.
 3. W saunie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 4. Wszelkich ustawień w panelu sterowania sauną dokonuje ochrona obiektu lub pracownik OSiR.
 5. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać kamieni ani też manipulować przy piecu.
 6. Z sauny należy korzystać w pozycji leżącej lub siedząc .
 7. Z sauny należy korzystać nago lub w kostiumie bawełnianym ew. ręczniku .
 8. W razie niebezpieczeństwa należy nacisnąć przycisk alarmowy znajdujący się wewnątrz sauny.
 9. Niewskazane jest korzystanie z sauny przy następujących schorzeniach:

– ostre i przewlekłe choroby zakaźne

– ostre choroby gorączkowe, w tym również początkowy okres choroby przeziębieniowej

– skłonność do krwawień

– schorzenia przewlekłe, takie jak – gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz   niedokrwistość

– padaczka i stany psychotyczne

– choroby układu krążenia w tym choroba wieńcowa, stany po przebytym zawale, stany po wylewach, schorzenia naczyń krwionośnych, oraz wszelkie zapalenia żył

– jaskra

 1. Niewskazane jest korzystanie z sauny kobietom w ciąży.
 2. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach i zegarkach.
 3. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 4. Zaleca się zachowanie cyklu polegającego na nagrzewaniu i schładzaniu ciała. Przy czym należy pamiętać, że gwałtowne schłodzenie organizmu może mieć niekorzystne następstwa dla organizmu.
 5. Dla własnego bezpieczeństwa nie jest wskazane korzystanie z sauny samotnie.
 6. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko użytkownika

 Zał. 2 do regulaminu OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST.WARSZAWY W DZ. OCHOTA

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

Każdy klient siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu siłowni.

 1. Korzystanie z siłowni jest możliwe jedynie w godzinach jej otwarcia:

od poniedziałku do piątek od 6:oo do 22:oo oraz w sobotę i niedzielę od 9:oo do 17:oo, w obecności trenera-instruktora.

 1. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcjami trenera.
 2. Trener nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu siłowego.
 3. Za rzeczy pozostawione w siłowni OSiR nie ponosi odpowiedzialności (wartościowe przedmioty można zostawić w szatni w depozycie – hol główny).
 4. Podczas ćwiczeń na maszynach należy ze względów higienicznych korzystać z ręcznika.
 5. Na siłowni obowiązuje strój i zamienne obuwie sportowe.
 6. W przypadku urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić o tym trenera.
 7. Zabrania się spożywania posiłków na terenie siłowni.
 8. Zabrania się korzystania z siłowni osobom nietrzeźwym, zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu obowiązuje na terenie całego obiektu.
 9. Kluczyki do szatni wydaje trener. W zamian za kluczyk należy zostawić karnet (gdy jest zakupiony) lub dokument ze zdjęciem, (gdy jest zakupiony bilet jednorazowy).
 10. W przypadku zgubienia paska z kluczykiem pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 11. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.
 12. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować zakaz wstępu na siłownię.

Zał. 3 do regulaminu OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST.WARSZAWY W DZ. OCHOTA

ZASADY KORZYSTANIA Z WANNY Z HYDROMASAŻEM

 1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy regulaminu ogólnego  pływalni oraz niniejsze zasady.
 2. Każda osoba korzystająca z wanny ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z wanny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Wanna dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem dzieci do 16 roku życia.
 5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 6. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z wanny wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 7. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny.
 9. W wannie może jednorazowo przebywać maksymalnie 9 osób.
 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanny i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności :
 11. a) wchodzenia i wychodzenia w inny sposób niż poprzez schodki,
 12. b) użytkowania, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
 13. c) użytkowania wanny w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
 14. d) wpychania osób do wnętrza,
 15. e) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych np.: szamponów, olejków, soli kąpielowych itp.
 16. f) przebywania w wannie w pozycji stojącej,
 17. g) zanurzania głowy i twarzy,
 18. h) wylewania wody z wanny.
 19. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i obsługa pływalni. Wszystkie osoby korzystające z wanny z hydromasażem są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 20. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu, wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 21. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu mogą być usuwane z wanny a także z terenu pływalni.

UWAGA! Dłuższe przebywanie w wannie może wywołać przegrzanie organizmu

Symptomy to nagły spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, zasłabnięcie.

 

Zał. 4 do regulaminu OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST.WARSZAWY W DZ. OCHOTA

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

 • DŁUGOŚĆ RURY: 70 m • RÓŻNICA POZIOMÓW: 6 m

Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej wszystkie przepisy regulaminu ogólnego.

Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:

 • kolor zielony – wolny zjazd
 • kolor czerwony – zakaz zjazdu
 1. Zjeżdżać można tylko w obecności ratownika.
 2. Dzieci do lat 7 mogą zjeżdżać wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 3. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 6. Po starcie obowiązuje pozycja SIEDZĄCA lub LEŻĄCA z nogami skierowanymi w dół.
 7. Nie wolno zatrzymywać się w trakcie zjazdu.
 8. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 9. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, na brzuchu i głową do przodu.
 10. Przed zjazdem należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
 11. Korzystając ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych.
 12. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 13. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełnią ratownicy.
 14. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się            nakazom ratowników.
 15. Zjazd odbywa się na własne ryzyko.

Zał. 5 do regulaminu OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST.WARSZAWY W DZ. OCHOTA

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI „SŁONIK”

 • Długość zjazdu około 3 m • Różnica Poziomów 1,10m

Zjeżdżalnia dla dzieci młodszych jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.

 1. Zjeżdżalnia jest przeznaczona wyłącznie dla dzieci w wieku 1-5 lat, które mogą z niej korzystać pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 3. Przed zjazdem należy upewnić się, że koniec zjeżdżalni jest zanurzony w brodziku wypełnionym wodą. Jeżeli zjeżdżalnia jest odstawiona od brodzika zjazd jest wzbroniony.
 4. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedno dziecko.
 5. Zabroniona jest zabawa na schodkach prowadzących na podest/wchodzenie i schodzenie/
 6. Zjazd może się odbyć tylko pojedynczo.
 7. W czasie zjazdu obowiązuje pozycja siedząca.
 8. Zabrania się zjeżdżania na leżąco. Grozi to urazem głowy i kręgosłupa.
 9. Po zjeździe należy niezwłocznie opuścić miejsce przy wylocie zjeżdżalni.
 10. Zabrania się wskakiwania na zjeżdżalnię lub wyskakiwania z niej z boku, jazdy grupowej, przyjmowania pozycji głową do przodu i innych niebezpiecznych zachowań.
 11. Korzystając ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających zdrowiu bądź życiu własnemu lub innych uczestników kąpieli.
 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz opiekunowie dzieci korzystających ze zjeżdżalni.
 13. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do podporządkowania się wskazówkom, poleceniom i nakazom ratowników.
 14. Zjazd dziecka odbywa się na własną odpowiedzialność rodziców lub dorosłych opiekunów. 

  Zał. 6 do regulaminu OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST.WARSZAWY W DZ. OCHOTA

ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA

 1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet należy zachować do momentu opuszczenia lodowiska.
 2. Łyżwy zakładamy wyłącznie po przejściu za bramkę lodowiska.
 3. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność jazdy.
 4. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, szczególnie dla małych dzieci.
 5. Obowiązkiem osób korzystających ze ślizgawki jest wykonywanie poleceń organizatorów, porządkowych oraz komunikatów podawanych przez głośniki.
 6. Na terenie obiektu znajduje się wypożyczalnia łyżew. Z usług tego punktu można korzystać po uiszczeniu odrębnych opłat.
 7. Za rzeczy pozostawione poza szatnią dozorowaną przez obsługę Ośrodek nie odpowiada.
 8. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na płytę lodowiska Ośrodek nie odpowiada.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 11. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać obsłudze lub kierownictwu OSiR m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota

 

NA LODOWISKU Z A B R A N I A S I Ę

 1. Urządzania wyścigów, zabaw w berka, skoków, jazdy ,,wężykiem” w kilka osób, niebezpiecznych zabaw, a także jazdy ,,pod prąd”, potrącania i podcinania.
 2. Rzucania śnieżkami.
 3. Siadania na bandach lodowiska.
 4. Stania przy bandach wewnątrz lodowiska.
 5. Jazdy na długich łyżwach (panczenach).
 6. Jazdy z kijami hokejowymi (z wyłączeniem zajęć dla zorganizowanych grup).
 7. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 8. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
 9. Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych i szklanych opakowań.
 10. Wychodzenia w łyżwach poza ogrodzenie terenu lodowiska.