REGULAMIN ODKRYTEJ PŁYWALNI „SZCZĘŚLIWICE”

REGULAMIN ODKRYTEJ PŁYWALNI „SZCZĘŚLIWICE”

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy

w Dzielnicy Ochota

  1. Administratorem obiektu ODKRYTEJ PŁYWALNI „SZCZĘŚLIWICE” przy ul. Usypiskowej 18 zwanego dalej obiektem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Ochota z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 37B.
  2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli- przed i po sezonie tj. w okresie 16 – 31.05 oraz 01 – 15.09 w godzinach 10.00 – 18.00 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  3. – w sezonie: 01.06 – 31.08 w godzinach 9.00 – 19.00
  4. Korzystanie z odkrytej pływalni może odbywać się indywidualnie i grupowo. Grupa zorganizowana musi posiadać co najmniej 1 opiekuna na 15 osób.
  5. Do korzystania z usług obiektu uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu. (bilet każdorazowo należy zachować do kontroli. Kontroli biletów mogą dokonywać upoważnieni pracownicy OSiR). Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją WSZYSTKICH REGULAMINÓW i instrukcji regulujących pracę obiektu.
 • Dzieci do lat 4 korzystają z pływalni bezpłatnie. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 

  1. Przed wejściem na obiekt Klienci zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, a w trakcie pobytu na terenie kąpieliska do jego bezwzględnego przestrzegania. Za zapoznanie z regulaminem uczestników grup zorganizowanych odpowiedzialny jest opiekun grupy.
  2. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu (w tym również piwa) lub innych środków odurzających oraz sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
  3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, na plaży a nie oddane do depozytu administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Każdy użytkownik obiektu ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania jego pracowników o zaistnieniu zagrożeń dla życia i zdrowia osób przebywających na jego terenie.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom ratowników i Obsługi.
 • Sposób powiadamiania o zagrożeniach: seria przerywanych gwizdków – należy natychmiast opuścić niecki basenowe!!!

 

 1. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia obiektu z przyczyn niezależnych w tym: ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 2. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.
 3. Wszystkie urządzenia udostępnione Klientom obiektu mają właściwe atesty i zapewniają bezpieczeństwo przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
 4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na odrębnych zasadach ujętych z załączniku nr. 1 do niniejszego regulaminu.
 5.    Osobom znajdującym się na terenie pływalni ZABRANIA SIĘ:
 • spożywania napojów alkoholowych ( w tym również piwa),
 • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu oraz wykorzystywanie go w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
 • zaśmiecania i brudzenia terenu kąpieliska,
 • palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 1.  Skoki do wody mogą odbywać się jedynie pod nadzorem ratownika i w miejscach do tego wyznaczonych.
 2.  Pływanie w płetwach, „łapach” dozwolone jest wyłącznie za zgodą RATOWNIKA.
 3.  Przed wejściem na plaże brukową obowiązuje umycie ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik – nogo-myjkę.
 4. Osobom przebywajacym w obrębie plaży brukowej ZABRANIA SIĘ:
 • wchodzenia do wody wbrew zakazowi RATOWNIKA,
 • korzystania z kąpieli w stroju innym niż wymieniony pkt. 13 niniejszego regulaminu,
 • zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: biegania, popychania i wrzucania innych osób do wody oraz innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia na „stanowiska ratownicze”, balustrady, drabinki, zakończenia atrakcji wodnych oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie „lądowiska” zjeżdżalni,
 • skakania do wody z brzegu niecek kąpielowych,
 • korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych w sposób sprzeczny                           z obowiązującymi regulaminami ogólnie przyjętymi zasadami,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • wrzucania do wody wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • spożywania posiłków i napojów oraz żucia gum,.
 • używania mydła i innych środków chemicznych.
 1. Zabrania się korzystania kąpieli w nieckach basenowych osobom u których występują widoczne oznaki chorób skóry, górnych dróg oddechowych, skaleczenia, zranienia, brak higieny osobistej.
 2. Wszelkie urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać dyżurującemu RATOWNIKOWI.
 3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe – specjalistyczne „pielucho majtki” przeznaczone do kąpieli.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające regulaminy, porządek publiczny, niestosujące się do poleceń obsługo, a także stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników obiektu mogą zostać usunięte z terenu pływalni bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 5. Na terenie obiektu czynna jest wypożyczalnia sprzętu plażowego. Korzystanie               z wypożyczalni odbywa się na zasadach ujętych w zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Osoby niszczące i uszkadzające wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 7. W kwestiach spornych decydujące zdanie podejmuje Kierownik obiektu.
 8. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi obiektu.TELEFONY ALARMOWE:             Pogotowie Rat. – 999
 9. Straż Miejska – 986                  Policja – 997
 10. Numer alarmowy –112           Straż Pożarna 998

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z odkrytej pływalni „Szczęśliwice” z dnia 01-06-2020r.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

ODKRYTEJ PŁYWALNI „SZCZĘŚLIWICE”

DŁUGOŚĆ 46,4 m • RÓŻNICA POZIOMÓW: 4,64 m            

Zjeżdżalnia jest integralną częścią odkrytej pływalni „Szczęśliwice” i obowiązują na niej wszystkie przepisy regulaminu ogólnego

 1. Zjeżdżać można tylko w obecności ratownika.
 2. Dzieci do lat 7 mogą zjeżdżać wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 3. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 4. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 6. Po starcie obowiązuje pozycja SIEDZĄCA lub LEŻĄCA z nogami skierowanymi w dół.
 7. Nie wolno zatrzymywać się w trakcie zjazdu.
 8. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
 9. Zabrania się wskakiwania zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, na brzuchu i głową do przodu.
 10. Przed zjazdem należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
 11. Korzystając ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu   i innych.
 12. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz środków odurzających.
 13. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełnią ratownicy.
 14. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się   nakazom ratowników.
 15. Zjazd odbywa się na własne ryzyko.

Załącznik Nr 2

do Regulaminu

korzystania z odkrytej pływalni „Szczęśliwice”

z dnia 01-06-2020r.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PLAŻOWEGO

ODKRYTEJ PŁYWALNI „SZCZĘŚLIWICE”

 

Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia obiektu odkrytej pływalni za wyjątkiem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

 1. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z oświadczeniem, że wypożyczający zapoznał się z regulaminem wypożyczalni i akceptuje go.
 2. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest w wysokości określonej w cenniku.
 3. Wypożyczenie sprzętu dokonuje się po dokonaniu opłaty i uiszczeniu kaucji zwrotnej.
 4. Uznaje się, że wypożyczony sprzęt został wydany sprawny i bez uszkodzeń wpływających na bezpieczeństwo, jeżeli osoba wypożyczająca w momencie jego odbioru nie wniesie zastrzeżeń co do jego stanu.
 5. W przypadku wniesienia zastrzeżeń pracownik wydający sprzęt ma obowiązek wydać inny.
 6. Wypożyczający może odmówić wypożyczenia po zapoznaniu się ze stanem wypożyczanego sprzętu.
 7. Zabrania się wydawania sprzętu, którego uszkodzenie może być niebezpieczne dla użytkownika.
 8. Zwrot wypożyczonego sprzętu odbywa się w wypożyczalni. Wypożyczający po oddaniu sprzętu, otrzymuje od pracownika wypożyczalni zwrot pobranej kaucji , jeżeli sprzęt nie został uszkodzony lub zniszczony.
 9. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie nieuszkodzonym i czystym.
 10. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność .
 11. Wypożyczający ponosi pena odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu .
 12. Sprzęt powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia sprzętu będzie pobierana opłata.
 14. Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt nie może być większa niż wartość odtworzeniowa całkowicie uszkodzonego lub utraconego sprzętu.
 15. Przyjmuje się następujące wartości odtworzeniowe sprzętu : leżak 210 zł, parasol 40 zł, podstawa do parasola 30 zł , zabawka basenowa 10-50 zł